Jak stać się dobrym drzewem, pomimo urodzenia ze złą naturą? – Jacek Głowacki

Intencją każdego człowieka jest bycie jak najlepszym oraz doświadczenie przemiany życia, jednak zdarza się, że im większe są nasze chęci i próby dokonania przemiany własnymi siłami, tym mniejsze są efekty.


Fragment Ewangelii Mateusza 7:15-20 mówi, iż każde drzewo (dobre i złe) wydaje owoce zgodne z tym, jakie jest, a więc dobre drzewo wydaje dobre owoce; każdy rodzi według swojego rodzaju. Gdy Adam i Ewa zjedli owoc z drzewa, ich natura się zmieniła, na skutek czego stali się złymi ludźmi i w ten sposób do dnia dzisiejszego, każdy człowiek rodzi się ze złą naturą. Staranie się własnymi siłami, by być dobrym i postępować dobrze, jest drogą do porażki. Nie pełnijmy dobrych uczynków szukając czyjegoś poklasku; liczą się jedynie uczynki wykonane z serca. Nie warto patrzeć na ilość darów, które przekazujemy, ale spójrzmy na to, ile nas kosztuje ich przekazanie i z jakim sercem to robimy.


Jak stać się dobrym drzewem, pomimo urodzenia ze złą naturą?


Istotne jest, aby zmienić swoje życie, a nie uczynki. W ten sposób staniemy się dobrym drzewem, który wydaje owoce, zgodne z jego rodzajem.
Fragment Ewangelii Jana 8:44 mówi, że człowiek zrodził się ze zła, a jego ojcem jest diabeł, jednak Ewangelia Jana 1:9-13 stanowi, że naszym Ojcem może stać się Bóg, jeśli tylko Go wybierzemy, ale dopóki tego nie zrobimy, pozostaniemy starym człowiekiem i złym drzewem. Naszą decyzją jest to, czy przyjmiemy Bożą naturę do naszego życia. Pamiętajmy przy tym, że siła do przemiany nie może wyjść z nas, nie próbujmy przywłaszczyć sobie chwały za zmiany, jakie się w nas dokonują; to jest wyłącznie Boże dzieło. Nasza sprawiedliwość nie jest pochodzenia ludzkiego, a pochodzenia Bożego – On dał nam swoją sprawiedliwość i ona pozostanie z nami nawet wtedy, gdy zdarzy nam się upaść. Niezbędna do tego jest wiara w to, co dokonało się w naszym życiu i kim staliśmy się w Chrystusie, bowiem nie wystarczy samo narodzenie się na nowo jako dobre drzewo. Ta wiara jest kluczem do bycia światłością oraz do wydawania dobrego owocu.


FRAGMENTY UŻYTE W CZASIE KAZANIA


Ewangelia św. Mateusza 7:15-20
Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi!
Po ich owocach poznacie ich. Czyż zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi?
Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce.
Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców.
Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień.
Tak więc po owocach poznacie ich.


I Księga Mojżeszowa 1:11-12
Potem rzekł Bóg: Niech się zazieleni ziemia zieloną trawą, wydającą nasienie i drzewem owocowym, rodzącym według rodzaju swego owoc, w którym jest jego nasienie na ziemi! I tak się stało.
I wydała ziemia zieleń, ziele wydające nasienie według rodzajów jego, i drzewo owocowe, w którym jest nasienie według rodzaju jego. I widział Bóg, że to było dobre.

Ewangelia św. Jana 8:44
Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa.


Ewangelia św. Jana 1:9-13
Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat.
Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał.
Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli.
Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego,
Którzy narodzili się nie z krwi ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga.


2 List św. Piotra 1:4
Przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość.


2 List św. Pawła do Koryntian 5:17-18
Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe.
A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania.


List św. Pawła do Efezjan 4:20
Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa,
Jeśliście tylko słyszeli o nim i w nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie.
Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze,
I odnówcie się w duchu umysłu waszego,
A obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy.


List św. Pawła do Rzymian 6:3-7
Czy nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć jego zostaliśmy ochrzczeni?
Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili.
Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo jego zmartwychwstania,
Wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi;
Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu.


List św. Pawła do Efezjan 5:8
Byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jako dzieci światłości,