Jaką mam naturę? – Jacek Głowacki

Często spotykamy się z powiedzeniem, że każdy człowiek został stworzony na podobieństwo Boga. Kiedy jednak widzimy różne postępowania i zachowania ludzi lub nasze własne, pojawiają się wątpliwości co do tego, czy rzeczywiście wszyscy ludzie są odbiciem Boga. Zwróćmy uwagę na grzeszną naturę człowieka – człowiek jest grzesznikiem od samego urodzenia. W związku z tym nie możemy twierdzić, że każdy człowiek jest stworzony na wzór Boga. Człowiek jest potomkiem Adama, zaś Adam został faktycznie stworzony na obraz i podobieństwo Boże.


Ludzie próbują zmienić swoją grzeszną naturę poprzez dobre uczynki lub opanowanie starej natury własnymi siłami, jednak zmiana naszej natury nie następuje poprzez zmaganie się z nią, dyscyplinowanie jej, ukrywanie i udawanie, że jest dobrze; zmiana następuje jedynie na skutek nowonarodzenia.


Czas uświadomić sobie, że nowonarodzenie to narodzenie z Boga, na skutek czego otrzymujemy nową – Bożą naturę, a kiedy mamy Jego naturę, stajemy się do Niego podobni. Do nas należy decyzja, czy przyjąć Jego prawdę o nas, że jesteśmy święci i nowi (a to spowoduje, że będziemy musieli prawdopodobnie wyjść z miejsca, które jest dla nas wygodne, ale niewłaściwe), czy odrzucimy tę prawdę i będziemy tkwić dalej w miejscu, które nie służy darom Bożym i Jego radości.


Boża natura nie jest czymś, do czego mamy dążyć; my ją po prostu dostajemy i przyjmujemy przy nowonarodzeniu. Bóg przez Jezusa Chrystusa daje nam całkowicie nowe życie, w którym nie musimy się z całych sił starać być lepszymi ludźmi i własnymi siłami postępować dobrze.


Nie próbujmy Bogu udowodnić, że możemy być jak Jezus, a raczej przyjmijmy to od Niego w darze, jakim jest podobieństwo, które Bóg w nas włożył poprzez krzyż i ofiarę Jezusa, która jest w zupełności wystarczająca. Podobieństwo do Boga jest darem łaski. Zapomnijmy więc o naszym starym człowieku i przyjmijmy nowych nas, których Bóg daje nam w swojej łasce.


WERSETY UŻYTE W CZASIE KAZANIA:


1 Księga Mojżeszowa 1:26-27
Potem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas i niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi.
I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich.


1 Księga Mojżeszowa 5:1-3
To jest księga potomków Adama: Kiedy Bóg stworzył człowieka, na podobieństwo Boże uczynił go.
Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich oraz błogosławił im i nazwał ich ludźmi, gdy zostali stworzeni.
Adam żył sto trzydzieści lat i zrodził syna na podobieństwo swoje, na obraz swój, i nazwał go Set.


Ewangelia św. Jana 3:3-7
Odpowiadając Jezus, rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego.
Rzekł mu Nikodem: Jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czyż może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się?
Odpowiedział Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego.
Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z Ducha, duchem jest.
Nie dziw się, że ci powiedziałem: Musicie się na nowo narodzić.


1 List św. Jana 3:7-10
Dzieci, niech was nikt nie zwodzi; kto postępuje sprawiedliwie, sprawiedliwy jest, jak On jest sprawiedliwy.
Kto popełnia grzech, z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy. A Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie.
Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży jest w nim, i nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził.
Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabelskie. Kto nie postępuje sprawiedliwie, nie jest z Boga, jak też ten, kto nie miłuje brata swego.


2 List św. Pawła do Tymoteusza 3:2-5
Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni,
Bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, nie miłujący tego, co dobre,
Zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga,
Którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy; również tych się wystrzegaj.


List św. Pawła do Galacjan 5:19-23
Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie: wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta,
Bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo,
Zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne; o tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą.
Owocem zaś Ducha są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność,
Łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu.

List św. Pawła do Rzymian 6:3-11
Czy nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć jego zostaliśmy ochrzczeni?
Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili.
Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo jego zmartwychwstania,
Wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi;
Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu.
Jeśli tedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z nim żyć będziemy,
Wiedząc, że zmartwychwzbudzony Chrystus już nie umiera, śmierć nad nim już nie panuje.
Umarłszy bowiem, dla grzechu raz na zawsze umarł, a żyjąc, żyje dla Boga.
Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.


List św. Pawła do Kolosan 3:10
A przyoblekli nowego, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył.


List św. Pawła do Efezjan 4:13
Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej.


Księga Izajasza 43:18-19
Nie wspominajcie dawnych wydarzeń, a na to, co minęło, już nie zważajcie!
Oto Ja czynię rzecz nową: Już się rozwija, czy tego nie spostrzegacie? Tak, przygotowuję na pustyni drogę, rzeki na pustkowiu.