Co osiągnęliśmy przez śmierć Jezusa na krzyżu? – Jacek Głowacki

Na ile dzisiaj śmierć Jezusa i Jego zmartwychwstanie jest dla nas zrozumiałe i objawione? Co osiągnęliśmy przez śmierć Jezusa na krzyżu?


Jezus przyszedł usunąć kotarę oddzielającą człowieka od Boga. Krew Jezusa wyznacza, czy możemy przyjść przed tron Boży, czy nie; nie przychodzimy do Boga poprzez własną sprawiedliwość i dobroć. Śmierć Jezusa sprawiła, że jesteśmy godni stanięcia przed Bogiem, a nasze winy zostały na zawsze zmazane. Gdyby nie ofiara Jezusa, Bóg musiałby nas wszystkich osądzić, bowiem bylibyśmy winni wobec Niego. Bóg jednak całą naszą winę i dług złożył na swojego Syna Jezusa Chrystusa. Przyjmując więc Jezusa do siebie, przyjmujemy wolność od długu wobec Boga, na skutek czego jesteśmy niewinni. Nie odpowiemy za nasze grzechy, jeśli Jezus stanie się Panem naszego życia. Nie wystarczy samo chodzenie do kościoła, wymagane jest przyjęcie Jezusa,, który pojednał nas z Bogiem.


Kiedy uwierzymy, że ofiara Jezusa zmyła wszystkie winy i zapłaciła za wszystkie grzechy – przeszłe i przyszłe – zaczniemy żyć życiem świętym i wdzięcznym.
Śmierć Jezusa sprawiła, że z pozycji wrogów Bożych staliśmy się Jego dziećmi. Dziś możemy o sobie powiedzieć „Jestem dzieckiem Bożym”, a sam Bóg jest nie tylko Panem, ale jest Ojcem, który cieszy się za każdym razem, gdy do Niego przychodzimy; nie szukajmy w swoich emocjach odczucia, że On się z nas cieszy, ale uwierzmy Słowu Bożemu, że tak jest. Śmierć Jezusa dała nam nową tożsamość, w której Bóg staje się naszym Ojcem, a Jezus staje się naszym bratem.
Wskrzeszenie Jezusa z martwych, złamało moc śmierci i rozbroiło diabła, a sam Jezus okazał się zwycięzcą, dlatego dzisiaj imię Jezus działa cuda i przegania ciemność. Jezus pokonując śmierć przez zmartwychwstanie, daje nam też radosną nadzieję, że będziemy żyć wiecznie. Niech to słowo stanie się naszą tożsamością i ciałem w nas.


WERSETY:
List do Hebrajczyków 10:19-22
Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni
Drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje,
Oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym,
Wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą;


List św. Pawła do Kolosan 2:14
Wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami, i usunął go, przybiwszy go do krzyża.


List św. Pawła do Kolosan 1:19-22
Ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełnia boskości
I żeby przez niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża jego.
I was, którzy niegdyś byliście mu obcymi i wrogo usposobionymi, a uczynki wasze złe były,
Teraz pojednał w jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was stawić przed obliczem swoim jako świętych i niepokalanych, i nienagannych.


List św. Pawła do Kolosan 2:13
I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy.


List św. Pawła do Efezjan 1:3-5
Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios;
W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem jego; w miłości
Przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej.


List św. Pawła do Rzymian 6:4-5
Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili.
Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo jego zmartwychwstania.


List św. Pawła do Kolosan 2:15
Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności, i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi.