O co chodzi w modlitwie? – Sławek Babis

Modlitwa rozumiana jako społeczność z Bogiem jest oddechem duszy i sercem chrześcijańskiego życia.


W modlitwie chodzi przede wszystkim o to, aby najpierw być dla Boga. Co jeszcze jest ważne w modlitwie? Zgodnie z treścią Ewangelii Mateusza 6:5-8 ważne jest znalezienie zacisznego miejsce, aby jak najmniej rzeczy nas rozpraszało w czasie modlitwy. Zwracajmy również uwagę na wielomówność w modlitwie, gdyż ona zabiera nam cenny czas na społeczność z Bogiem i może zagłuszyć to, co On chce nam powiedzieć.


Bóg trosce o nasz właściwy rozwój, chce sam określić nasze motywacje i intencje i doprowadzić nas do miejsca ich oczyszczenia, jeśli zajdzie taka potrzeba, dlatego tak ważne jest spotkanie z Nim, zanim rozpoczniemy kierowanie do Niego swoich próśb, czy modlitwę wstawienniczą.


Bóg chce odpowiadać na nasze potrzeby, jednak czasem nie robi tego od razu, ponieważ w ten sposób nie nauczyłby nas tego, czego chce nas nauczyć. Bardziej niż na szybkiej odpowiedzi, która zaspokoi nas tylko chwilowo, Bogu zależy na naszych czystych sercach, dzięki którym będzie mógł poprowadzić nas w pełni. Nie oznacza to, że my i nasze potrzeby jesteśmy nieważni dla Boga. Ważne jest jednak ustalenie priorytetów, a priorytetem musi być skoncentrowanie się na Nim i poświęcenie mu czasu. Wtedy On zatroszczy się o resztę – również o nasze potrzeby. Kolejną ważną kwestią w modlitwie jest to, by nasze prośby, skierowane do Niego, były zgodne z Jego wolą, zaś Jego wolę poznamy właśnie poprzez pielęgnowanie relacji z Nim i stawianie Go na pierwszym miejscu.


Jak więc modlić się zgodnie z Jego wolą? Zgodnie z treścią Listu do Filipian 2:13 Bóg wkłada w nasze serca właściwe chcenie i prowadzi nas do właściwego działania zgodnego z Jego wolą, jeśli będziemy utrzymywać z Nim relację, bez której nie jesteśmy w stanie niczego dokonać mimo naszych działań.
Bóg zachęca nas również do tego, abyśmy w modlitwie oddawali Mu swoje troski i zmartwienia. Nie jest to łatwe, ale możliwe do zrobienia. Kiedy oddamy Mu nasze problemy, mamy czas na skupienie się na głębszej relacji z Nim.


Modlitwa nie powoduje, że Bóg widzi rzeczy tak jak my; sprawia natomiast, że widzimy je tak jak Bóg. Powoduje, że dostrajamy się do Niego.


WERSETY UŻYTE W CZASIE KAZANIA:


Ewangelia św. Mateusza 6:5-8
A gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, gdyż oni lubią modlić się, stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby pokazać się ludziom; zaprawdę powiadam wam: Otrzymali zapłatę swoją.
Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie.
A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie; albowiem oni mniemają, że dla swej wielomówności będą wysłuchani.
Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wie Bóg, Ojciec wasz, czego potrzebujecie, przedtem zanim go poprosicie.


List św. Jakuba 4:2-3
Pożądacie, a nie macie; zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć; walczycie i spory prowadzicie. Nie macie, bo nie prosicie.
Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, zamyślając to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności.


1 List św. Piotra 5:7
Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż On ma o was staranie.


List św. Pawła do Filipian 4:6
Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu.


1 List św. Jana 5:14
Taka zaś jest ufność, jaką mamy do niego, iż jeżeli prosimy o coś według jego woli, wysłuchuje nas.


List św. Pawła do Filipian 2:13
Albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie i wykonanie.


Ewangelia św. Jana 15:5-8
Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a Ja w nim, ten wydaje wiele owocu; bo beze mnie nic uczynić nie możecie.
Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz jak zeschnięta latorośl; takie zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną.
Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam.
Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się moimi uczniami.