Rodzaje modlitwy – Sławek Babis

Moja modlitwa jest skuteczna wtedy, kiedy znam Boga. Sukcesem w modlitwie, jest skoncentrowanie się na Nim.


Modlitwa oparta jest na dwóch nogach:
– Wiem, jaka jest Boża wola (i to pozwala ukierunkować moją modlitwę)
– Znam tego, z którym się komunikuję; wiem kim On jest
Tylko z zastosowania obu tych czynników wypłynie skuteczna modlitwa. W zakresie modlitwy pamiętajmy również, że gdy się modlimy, to w centrum ma być Bóg, a nie my i nasze potrzeby.


Rodzaje modlitwy:
Modlitwa wiary – Wiara jest pewnością tego, co powiedział Bóg. Ten rodzaj modlitwy opiera się na wierze, a co za tym idzie – na zaufaniu Bogu.
Modlitwa oddania i poświęcenia, czyli postępowanie w posłuszeństwie Bożym planom – W takiej modlitwie zazwyczaj zawiera się słowa „jeśli taka jest Twoja wola”
Składanie trosk na Boga. To przynosi postępy w życiu z Bogiem, pozwala uwolnić się od niepokoju, strachu, a nawet wielu pytań kierowanych do Boga.
Modlitwa przebaczenia, w której to my przebaczamy oraz prosimy Boga o to, aby przebaczył innym, tak jak w Dziejach Apostolskich 7:59-60. Taki rodzaj modlitwy mógł się wziąć jedynie z mocy Ducha Świętego.
Modlitwa wstawiennicza, aby wypełnił się Boży plan na ziemi oraz Jego wola w życiu każdego z nas. Jezus pełni funkcję arcykapłana, który wstawia się za nami przez Bogiem.
Modlitwa zgody, która ma miejsce wtedy, gdy pod wpływem Ducha Świętego dwie lub więcej osób ma w sercu to samo, więc zgodnie skupiają swoje modlitwy właśnie w tym kierunku, który został wskazany przez Ducha Świętego.
Modlitwa żarliwa i usilna, czyli modlitwa wytrwała.
Modlitwa grupowa, czyli modlitwa, w której jednoczy się zbór/większa grupa ludzi.
Modlitwa innymi językami, która czyni nas bardziej wrażliwymi na Boga.
Modlitwa prorocza, podczas której Bóg szczególnie chce do nas mówić, więc musimy dać Mu na to czas; wyciszamy się, słuchamy Bożego głosu i przyjmujemy od Niego pokój, w efekcie czego możemy usługiwać innym. Jeśli my nastawimy się na słuchanie Boga, wypowiemy tylko to, co On chce i do czego prowadzi nas Duch Święty, to Bóg i tak odpowie nawet na to, o co nie spytamy. Dzieje się tak, bo gdy szukamy najpierw Jego obecności wszystko inne będzie nam dodane. (Ew. Mateusza 6:33)
Modlitwa poprzez ogłaszanie obietnic i słów proroczych, pod warunkiem, że jesteśmy przekonani, że to Bóg przekazał nam słowo prorocze. Jeśli Bóg nas do czegoś powołuje, to daje nam pełne wyposażenie jeśli faktycznie za nim idziemy. Ta modlitwa jest oparta na relacji, na Słowie Bożym, ożywionym przez Ducha Świętego.


Dobrze jest, gdy modlimy się wersetami z Pisma Świętego. Wtedy opieramy się na Słowie Bożym, a nie naszych argumentach. Mamy oczywiście swoje potrzeby, o które chcemy się modlić i nie jest to niczym złym. Kiedy jednak oprzemy się na Słowie Bożym, to doświadczymy odpowiedzi na nasze potrzeby. Modlitwa wersetami pomaga w całości skupić się na Bogu.
Nie wszystko ze Słowa Bożego działa dla nas, bo jest to słowo pisane [pneuma], ale kiedy je czytamy, może ono zostać ożywione przez Ducha Świętego w naszym sercu [rema]; wynika to z relacji, gdyż Duch Święty adresuje dane słowo konkretnie do nas, aby działało w naszym życiu.


WERSETY UŻYTE W CZASIE KAZANIA:
1 List św. Pawła do Tymoteusza 2:1-3
Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi,
Za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości.
Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym.


Ewangelia św. Marka 11:22-24
A Jezus, odpowiadając, rzekł im: Miejcie wiarę w Boga!
Zaprawdę powiadam wam: Ktokolwiek by rzekł tej górze: Wznieś się i rzuć się w morze, a nie wątpiłby w sercu swoim, lecz wierzył, że stanie się to, co mówi, spełni mu się.
Dlatego powiadam wam: Wszystko, o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam.


List św. Jakuba 1:2-8
Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie,
Wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość,
Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków.
A jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana.
Ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania; kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej, przez wiatr tu i tam miotanej.
Przeto niechaj nie mniema taki człowiek, że coś od Pana otrzyma,
Człowiek o rozdwojonej duszy, chwiejny w całym swoim postępowaniu.


Ewangelia św. Mateusza 26:36-42
A gdy oni jedli, wziął Jezus chleb i pobłogosławił, łamał i dawał uczniom, i rzekł: Bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje.
Potem wziął kielich i podziękował, dał im, mówiąc: Pijcie z niego wszyscy;
Albowiem to jest krew moja nowego przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów.
Ale powiadam wam: Nie będę pił odtąd z tego owocu winorośli aż do owego dnia, gdy go będę pił z wami na nowo w Królestwie Ojca mego.
A gdy odśpiewali hymn, wyszli ku Górze Oliwnej.
Wtedy mówi do nich Jezus: Wy wszyscy zgorszycie się ze mnie tej nocy; napisano bowiem: Uderzę pasterza i będą rozproszone owce trzody.
Ale po moim zmartwychwstaniu wyprzedzę was do Galilei.
A odpowiadając, Piotr rzekł do niego: Choćby się wszyscy zgorszyli z ciebie, ja się nigdy nie zgorszę.
Rzekł mu Jezus: Zaprawdę powiadam ci, że jeszcze tej nocy, zanim kur zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz.
Rzecze mu Piotr: Choćbym miał z tobą umrzeć, nie zaprę się ciebie. Podobnie mówili i wszyscy uczniowie.
Wtedy idzie Jezus z nimi do ogrodu, zwanego Getsemane, i mówi do uczniów: Siądźcie tu, a Ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił.
I wziął z sobą Piotra oraz dwóch synów Zebedeuszowych, i począł się smucić i trwożyć.
Wtedy mówi do nich: Smętna jest dusza moja aż do śmierci; pozostańcie tu i czuwajcie ze mną.
Potem postąpił nieco dalej, upadł na oblicze swoje, modlił się i mówił: Ojcze mój, jeśli można, niech mnie ten kielich minie; wszakże nie jako Ja chcę, ale jako Ty.
I wrócił do uczniów, i zastał ich śpiących, i mówił do Piotra: Tak to nie mogliście jednej godziny czuwać ze mną?
Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie; duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe.
Znowu po raz drugi odszedł i modlił się, mówiąc: Ojcze mój, jeśli nie może mnie ten kielich minąć, żebym go pił, niech się stanie wola twoja.


1 List św. Piotra 5:7
Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż On ma o was staranie.


List św. Pawła do Filipian 4:6
Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu.


Ewangelia św. Łukasza 23:33-34
A gdy przyszli na miejsce, zwane Trupią Czaszką, ukrzyżowali go tam, także i złoczyńców, jednego po prawicy, a drugiego po lewicy.
A Jezus rzekł: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią.


Ewangelia św. Mateusza 5:44
A Ja wam powiadam: Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują,

Dzieje apostolskie 7:59-60
I kamienowali Szczepana, który się modlił tymi słowy: Panie Jezu, przyjmij ducha mego.
A padłszy na kolana, zawołał donośnym głosem: Panie, nie policz im grzechu tego. A gdy to powiedział, skonał.


List do Hebrajczyków 7:22-26
O ileż lepszego przymierza stał się Jezus poręczycielem!
Tamtych kapłanów było więcej, gdyż śmierć nie pozwalała im pozostawać w urzędzie;
Ale Ten sprawuje kapłaństwo nieprzechodnie, ponieważ trwa na wieki.
Dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi.
Takiego to przystało nam mieć arcykapłana, świętego, niewinnego, nieskalanego, odłączonego od grzeszników i wywyższonego nad niebiosa;


Ewangelia św. Mateusza 18:19-20
Nadto powiadam wam, że jeśliby dwaj z was na ziemi uzgodnili swe prośby o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Ojca mojego, który jest w niebie.
Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich.


List św. Jakuba 5:13-18
Cierpi kto między wami? Niech się modli. Weseli się kto? Niech śpiewa pieśni.
Choruje kto między wami? Niech przywoła starszych zboru i niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim.
A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie; jeżeli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone.
Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego.
Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i modlił się usilnie, żeby nie było deszczu i nie było deszczu na ziemi przez trzy lata i sześć miesięcy.
Potem znowu modlił się i niebo spuściło deszcz, i ziemia wydała swój plon.


Dzieje Apostolskie 12:5
Strzeżono tedy Piotra w więzieniu; zbór zaś modlił się nieustannie za niego do Boga.


Dzieje Apostolskie 4:23-31
A gdy zostali zwolnieni, przyszli do swoich i opowiedzieli wszystko, co do nich mówili arcykapłani i starsi.
Ci zaś, gdy to usłyszeli, podnieśli jednomyślnie głos do Boga i rzekli: Panie, Ty, któryś stworzył niebo i ziemię, i morze, i wszystko, co w nich jest,
Któryś powiedział przez Ducha Świętego ustami ojca naszego Dawida, sługi twego: Czemu wzburzyły się narody, A ludy myślały o próżnych rzeczach?
Powstali królowie ziemscy i książęta zebrali się społem przeciw Panu i przeciw Chrystusowi jego.
Zgromadzili się bowiem istotnie w tym mieście przeciwko świętemu Synowi twemu, Jezusowi, którego namaściłeś, Herod i Poncjusz Piłat z poganami i plemionami izraelskimi,
Aby uczynić wszystko, co twoja ręka i twój wyrok przedtem ustaliły, żeby się stało.
A teraz, Panie, spójrz na pogróżki ich i dozwól sługom twoim, aby głosili z całą odwagą Słowo twoje,
Gdy Ty wyciągasz rękę, aby uzdrawiać i aby się działy znaki i cuda przez imię świętego Syna twego, Jezusa.
A gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani, i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, i głosili z odwagą Słowo Boże.