O nas

Jesteśmy ludźmi którzy doświadczyli spotkania z Żywym Bogiem. To zaskakujące stwierdzenie ale jak najbardziej prawdziwe. Doświadczyliśmy że Bóg nie jest odległą osobą ale może stać się bliskim przyjacielem człowieka. Mamy wiele dowodów I świadectw jego ponad naturalnego działania.

Nie chcemy tego trzymać jedynie dla siebie. Chcemy się tym podzielić też z Tobą.

Bóg ma plan do Twojego życia. Przygotował dla Ciebie zbawienie duszy, pewność życia wiecznego,uzdrowienie ciała, uwolnienie od niewoli i szeroką pomoc w doczesnym życiu. Oferuje swoją miłość i troskę o Ciebie każdego dnia.

Na naszych spotkaniach usłyszysz o Nim, spotkasz się z Nim osobiście, doświadczysz realnie Jego mocy. Twoje życie dozna trwałej zmiany. Staniesz się błogosławieństwem dla twojego otoczenia.

Jeśli pragniesz Go takim poznać zapraszamy na  spotkania.

Czekamy na Ciebie !

P.s. Bóg jest bliżej Ciebie niż myślisz. Skorzystaj z Jego zaproszenia

 

Kościół Boży w Chrystusie

Kościół Boży w Chrystusie mieści się w charyzmatycznym nurcie chrześcijaństwa, uznając za podstawowy cel swojego działania ewangelizację i wierząc, że dzięki mocy Ducha Świętego ludzie mogą w codziennym życiu doświadczać podobnych przeżyć jak pierwsi chrześcijanie takich jak np. mówienie innymi językami, uzdrawianie chorych, uwalnianie ludzi opętanych przez siły demoniczne.

Kościół Boży w Chrystusie sięga w swoich korzeniach do duchowego przebudzenia, które miało miejsce na kresach wschodnich przedwojennej Polski. W ruchu przebudzeniowym znalazła się również mieszkająca w Pińsku (obecnie Białoruś) rodzina Dawidow. Po zakończeniu II wojny światowej (zgodnie z zarządzeniem władz b. ZSRR) przeniosła się do Polski, włączając się w działalność zielonoświątkowego nurtu kościoła na terenie naszego kraju. Ze względu na ówczesne uwarunkowania polityczne i ustrojowe prowadzona przez Pastora Bolesława Dawidowa działalność uznawana była za nielegalną, a zgromadzenia odbywały się przez długi czas w prywatnych mieszkaniach. Przez wiele lat swojej działalności Pastor B. Dawidow i jego rodzina byli przedmiotem inwigilacji i prześladowania ze strony peerelowskich służb bezpieczeństwa. Wreszcie, gdy w kraju nastąpiły zmiany polityczne, po kilku latach oczekiwania na rozpatrzenie złożonego wniosku, w dniu 27 lutego 1988 roku Kościół Boży w Chrystusie został oficjalnie zarejestrowany. Fakt legalizacji kościoła przyniósł jego niemal natychmiastowy rozwój, zarówno od strony organizacyjnej jak i liczby członków.

Kościół Boży w Chrystusie nie jest denominacją o ściśle określonych zasadach wiary, które odróżniałyby go od innych podobnych kościołów. Podstawą do wszelkiego działania oraz nauczania jest wyłącznie Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Podstawowym momentem dla każdego członka kościoła jest osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem (nowe narodzenie) i wiara w to, że Jezus daje darmo (nie za uczynki) przebaczenie grzechów i zbawienie każdemu, kto odwraca się od swojego grzechu i oddaje swoje życie w Boże ręce. Naturalnym owocem takiej decyzji jest zmiana sposobu życia: uwolnienie od nałogów, prawidłowe (wolne od złości i nienawiści) relacje z innymi ludźmi itd. Od nawróconych osób Kosciół oczekuje przyjęcia chrztu w wodzie poprzez zanurzenie. Osoby, które przeżyły nowe narodzenie, akceptują standardy moralne wynikające z nauczania Pana Jezusa, a także przyjęły chrzest wodny, mogą stać się członkami Kościoła. Kościół w swojej działalności nastawiony jest na współpracę ze wszystkimi Kościołami chrześcijańskimi głoszącymi ewangelię zbawienia przez osobiste uwierzenie w Pana Jezusa Chrystusa.

Zbory to lokalne zgromadzenia członków Kościoła. Są autonomiczne i każdy z nich posiada osobowość prawną. Na czele każdego z nich stoi Pastor. Kościół Boży w Chrystusie jest ich federacją. W chwili obecnej Kościół liczy 54 zbory na terenie całego kraju. Najwyższą władzą Kościoła jest Synod, który zbiera się raz na 5 lat i podejmuje uchwały w sprawach najważniejszych dla całego Kościoła. Organem doradczym Kościoła w sprawach duchowych, posiadającym także zbliżone do Synodu uprawnienia ustawodawcze, jest Kolegium Pastorów, w skład którego wchodzą wszyscy Pastorzy Zborów należących do Kościoła. Bieżącą działalność Kościoła koordynuje Rada Kościoła wybierana przez Synod.